Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Regulamin Stron www I rejestracjadomen.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług tworzenia i utrzymania stron www przez serwis RejestracjaDomen.pl, zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), Regulaminem Serwisu RejestracjaDomen.pl oraz z innymi regulacjami wewnętrznym dostępnymi pod adresem https://www.RejestracjaDomen.pl.

2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl oraz Regulaminu hostingu RejestracjaDomen.pl w odniesieniu do świadczenia usług tworzenia i utrzymania stron www przez serwis RejestracjaDomen.pl.

3. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres usług tworzenia i utrzymania stron www oraz warunki świadczenia tychże usług .

4. Spis podstawowych definicji użytych w niniejszym Regulaminie zawarty jest w punktach II.1-12 Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o. oraz w punkcie I.4 Regulaminu hostingu RejestracjaDomen.pl, ponadto w niniejszym Regulaminie użyto poniższych definicji:

- Usługa tworzenia i utrzymania stron www (zwana dalej Usługą Stron Www) – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi jednego z gotowych szablonów stron www do wyboru przez Użytkownika, dostępnych w ofercie serwisu RejestracjaDomen.pl wraz z usługą modyfikacji treści, elementów graficznych i innych elementów gotowego szablonu według formularza (zwanym dalej Formularzem Zamówienia) dostarczonego do Usługodawcy oraz usługą utrzymania wybranego zmodyfikowanego szablonu na serwerach RejestracjaDomen.pl zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w sekcji Strony www dostępnej w serwisie RejestracjaDomen.pl.

5. W zakresie zawarcia umowy o realizację usług tworzenia i utrzymania stron www przepisy pkt. III Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.

6. Usługa Stron Www jest usługą wykonywaną na indywidualne zlecenie Abonenta zgodnie z przesłanym Formularzem Zamówienia.

II. Wykonywanie umowy

1. Użytkownik składa zamówienie na Usługę Stron Www za pomocą mechanizmów dostępnych na https://www.RejestracjaDomen.pl lub w Panelu Abonenckim dostępnym po zalogowaniu Użytkownika. Od momentu złożenia zamówienia rozpoczyna się okres abonamentowy Usługi Stron Www.

2. Ostateczne zawarcie umowy Usługi Stron Www następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usługi dostępnym na http://www.RejestracjaDomen.pl.

3. Potwierdzenie aktywacji Usługi Stron Www Usługodawca przesyła na autoryzowany adres e-mail Użytkownika, podany w procesie rejestracji Usługi Stron Www, wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zarządzania zamówioną Usługą Stron Www.

4. Abonent ma obowiązek prawidłowego i kompletnego uzupełnienia otrzymanego Formularza Zamówienia niezbędnego do uruchomienia indywidualnej strony www w ciągu maksymalnie 14 dni od daty zawarcia umowy Usługi Stron Www wskazanej z pkt II.2 niniejszego Regulaminu.

5. Usługodawca ma obowiązek udostępnienia zawartości według otrzymanego Formularza Zamówienia na serwerach RejestracjaDomen.pl w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu otrzymania poprawnie uzupełnionego Formularza Zamówienia od Abonenta.

6. Dodatkowym warunkiem udostępnienia zawartości wskazanej w punkcie powyżej jest posiadanie przez Abonenta aktywnej nazwy domeny skierowanej na serwery Usługodawcy.

7. Abonent niniejszym akceptuje, iż opóźnienia leżące po stronie Abonenta a wynikające z nie dostarczenia Formularza Zamówienia w terminie wskazanym w pk.t II.4 niniejszej Umowy a także braki formalne i merytoryczne w dostarczonym Formularzu Zamówienia mogą spowodować wydłużenie udostępnienia zawartości strony www przez Usługodawcę.

8. Abonent niniejszym akceptuje, iż wszelkie modyfikacje elementów szablonu wdrożonej strony www wykonane po stronie Abonenta Abonent wykonuje na własne ryzyko a ewentualne prace naprawcze są dodatkowo płatne według cennika dodatkowego dla Usługi Stron Www.

9. Abonent niniejszym oświadcza, iż uzyskał niezbędne prawa/licencje do publikacji elementów graficznych oraz elementów treści dostarczonych Usługodawcy w związku z realizacją Usługi Stron Www.

10. Ponadto, w ramach wykonywania umowy stron www, punkty II.ppkt 4.- II.ppkt 14 Regulaminu hostingu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.

III. Płatności i faktury

1. Datą rozpoczęcia realizacji usługi (pierwszym dniem okresu abonamentowego) jest data złożenia zamówienia zgodnie z pkt. II.1 niniejszego regulaminu.

2. Ponadto punkty IV. 1-12 Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku zmiany zakresu świadczonych usług na rzecz i wniosek Abonenta w trakcie trwania okresu abonamentowego Usługodawca pobierze dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem usług dodatkowych dla stron www dostępnym na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego usunięcia wszelkich danych gromadzonych na koncie hostingowym Abonenta, na którym utrzymywana jest Usługa Stron Www w przypadku nieopłacenia faktury proforma za przedłużenie bieżącego okresu abonamentowego w ciągu 7 dni od czasu zakończenia bieżącego okresu abonamentowego.

5. Z cen promocyjnych na pakiety Usługi Stron Www jeden Abonent może skorzystać jeden raz.

IV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl, regulaminy i procedury wewnętrzne serwisu RejestracjaDomen.pl, w szczególności Regulamin hostingu RejestracjaDomen.pl oraz obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 25.10.2023 r.

 

 

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter