Regulaminy obowiązujące

Regulamin serwisu RejestracjaDomen.pl obowiązujący od 15.02.2017 r.
Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen
Regulamin świadczenia usług Certyfikaty SSL
Regulamin Hostingu
Program ‚JASNE ZASADY’
Regulamin e-cesji
Polityka plików cookie

Regulamin serwisu Dotpay

Regulamin Programu Basic

Obowiązek informacyjny RODO

Regulamin NASK – domeny .PL

Regulamin NASK – opcje
.EU – Polityka rejestracyjna domen
.EU – Warunki rejestracji domen
.EU – Polityka WHOIS dotycząca domen

Prawa i obowiązki abonenta domeny globalnej
Polityka WHOIS dotycząca domen globalnych
Polityka transferów domen globalnych
Regulamin rejestratora Directi Group
Regulamin rejestratora Tucows.com Co.

.AF – Polityka rejestracji domen

.BE – Polityka rejestracji domen

.BZ – Polityka rejestracji domen

.CA – Polityka rejestracji domen

.CC – Polityka rejestracji domen
.CO – Polityka rejestracji domen

.CM – polityka rejestracji domen

.CX – Polityka rejestracji domen

.DE – Polityka rejestracji domen
.ES – Polityka rejestracji domen

.FM – Polityka rejestracji domen

.FR – Polityka rejestracji domen

.GD – Polityka rejestracji domen
.GG – Polityka rejestracji domen

.GL – Polityka rejestracji domen

.GS – Polityka rejestracji domen

.HN – Polityka rejestracji domen
.HT – Polityka rejestracji domen

.IM – Polityka rejestracji domen
.IN – Polityka rejestracji domen

.IO – Polityka rejestracji domen

.IT – Polityka rejestracji domen

.JE – Polityka rejestracji domen

.KI – Polityka rejestracji domen

.LA – Polityka rejestracji domen
.LC – Polityka rejestracji domen

.LU – Polityka rejestracji domen

.MC – Polityka rejestracji domen

.ME – Polityka rejestracji domen

.MN – Polityka rejestracji domen

.MU – Polityka rejestracji domen

.NL – Polityka rejestracji domen

.NU – Polityka rejestracji domen

.NZ – Polityka rejestracji domen

.PE – Polityka rejestracji domen
.PRO – Polityka rejestracji domen

.PW – Polityki rejestracji domen 

.SB – Polityka rejestracji domen

.SC – Polityka rejestracji domen
.SH – Polityka rejestracji domen
.SO – Polityka rejestracji domen
.TEL – Polityka rejestracji domen

.TK – Polityka rejestracji domen
.TL – Polityka rejestracji domen
.TM – Polityka rejestracji domen

.TW – Polityka rejestracji domen
.UK – Polityka rejestracji domen

.US – Polityka rejestracji domen

.VG – Polityka rejestracji domen
.WS – Polityka rejestracji domen
.XXX – Polityka rejestracji domen
.XXX – Polityka prywatności domen
.ZA – Polityka rejestracji domen

Nowe domeny globalne – Polityka rejestracji

Regulamin dostawcy SSL

.PL – Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
.PL – Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
.PL – dla stron posiadających siedzibę poza terytorium RP

.EU – Polityka Rozwiązywania Sporów – procedura ADR
Domeny globalne – Polityka Rozwiązywania Sporów – procedura WIPO
.AF – Polityka Rozwiązywania Sporów

.BE – Polityka Rozwiązywania Sporów

.BZ – Polityka Rozwiązywania Sporów
.CA – Polityka Rozwiązywania Sporów

.CM – Polityka Rozwiązywania Sporów

.CO – Polityka Rozwiązywania Sporów

.DE – Polityka Rozwiązywania Sporów

.ES – Polityka Rozwiązywania Sporów
.FM – Polityka Rozwiązywania Sporów

.FR – Polityka Rozwiązywania Sporów
.GD – Polityka Rozwiązywania Sporów
.GG – Polityka Rozwiązywania Sporów
.HN – Polityka Rozwiązywania Sporów
.IM – Polityka Rozwiązywania Sporów
.IN – - Polityka Rozwiązywania Sporów

.IO – Polityka Rozwiązywania Sporów

.IT – Polityka Rozwiązywania Sporów

.JE – Polityka Rozwiązywania Sporów

.KI – Polityka Rozwiązywania Sporów

.LA – Polityka Rozwiązywania Sporów
.LC – Polityka Rozwiązywania Sporów

.LU – Polityka Rozwiązywania Sporów

.ME – Polityka Rozwiązywania Sporów
.MN – Polityka Rozwiązywania Sporów

.MS – Polityka Rozwiązywania Sporów
.MU – Polityka Rozwiązywania Sporów
.NL – Polityka Rozwiązywania Sporów

.NU – Polityka Rozwiązywania Sporów

.NZ – Polityka Rozwiązywania Sporów

.PE – Polityka Rozwiązywania Sporów

.PRO – Polityka Rozwiązywania Sporów

.PW – Polityka Rozwiązywania Sporów

.SB – Polityka Rozwiązywania Sporów

.SC – Polityka Rozwiązywania Sporów
.SH – Polityka Rozwiązywania Sporów

.TK – Polityka Rozwiązywania Sporów
.TL – Polityka Rozwiązywania Sporów
.TM – Polityka Rozwiązywania Sporów
.TW – Polityka Rozwiązywania Sporów
.UK – Polityka Rozwiązywania Sporów
.US – Polityka Rozwiązywania Sporów
.VG – Polityka Rozwiązywania Sporów
.ZA – Polityka Rozwiązywania Sporów

Nowe domeny globalne – Rozwiązywanie Sporów

dołoży wszelkich starań w celu stałego nieprzerwanego świadczenia usług.
 • W przypadku zajścia sytuacji, w której Usługodawca z przyczyn technicznych lub odpowiedzialności występującej po jego stronie musiałby przerwać ciągłość dostarczanych usług, które spowodowałby przerwę dłuższą od 1% czasu w danym miesiącu, liczonym od chwili zgłoszenia Usługodawcy przez Abonenta danej przerwy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VII niniejszego Regulaminu, Abonentowi przysługuje rekompensata finansowa ze strony Usługodawcy w wysokości równomiernej do procentowego czasu niedostępności usługi w stosunku do wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy do 1% czasu w danym miesiącu nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim Rejestrów Nadrzędnych, pośredników Rejestrów, podmiotów pośredniczących przy realizacji usług na rzecz Użytkownika, Dotpay S.A. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.
 • VI. Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta

  1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług serwisu RejestracjaDomen.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami, procedurami wewnętrznymi serwisu RejestracjaDomen.pl
  2. Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania w sposób poufny swojego loginu oraz hasła dostępu do serwisu RejestracjaDomen.pl. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne lub nieprawidłowe użycie loginu oraz hasła jak również autoryzowanego adresu e-mail Użytkownika oraz za następstwa tychże działań.
  3. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którym udostępnia login i hasło do swojego Panelu Abonenckiego lub autoryzowanego adresu e-mail czy też osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do domniemania, iż wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta zostały złożone przez niego samego osobiście i świadomie.
  5. Zabrania się korzystania z usług serwisu RejestracjaDomen.pl w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, w sposób zakłócający korzystanie z zasobów systemowych i sprzętowych serwisu RejestracjaDomen.pl przez innych Abonentów oraz Użytkowników.
  6. W serwisie Usługodawcy zabrania się nadto spamowania, umieszczania treści mogących obrazić innych Użytkowników, działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa podmiotów trzecich, dobre obyczaje oraz działań godzących w powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego.
  7. Abonent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałych zmianach, w szczególności zmianach w danych osobowych, danych firmy, danych teleadresowych.
  8. Skutki składania nieprawdziwych oświadczeń, podawania błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych obciążają wyłącznie Abonenta.
  9. Abonent ma obowiązek terminowego dokonywania wpłat za odnowienie usług zgodnie z harmonogramem podanym w Panelu Abonenckim, niezależnie od monitów dotyczących płatności wysyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na autoryzowany adres e-mail Abonenta.

  VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
  3. Reklamacja powinna określać: Abonenta, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:
   • rejestracji usługi w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
   • zgłoszenia roszczeń do danej usługi przez inny podmiot;
   • utraty danych autoryzujących do usługi niezawinionej przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia;
   • wykorzystania usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
   • utraty danych autoryzujących do panelu administracyjnego Abonenta niezawinionych przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia,
  5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie VII.4 powyżej, Abonent zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Abonenta nie jest wliczany do terminu jej rozpatrzenia.
  6. Wysokość roszczenia Abonenta niebędącego Konsumentem nie może przekraczać wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi, które są przedmiotem roszczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy i łączna wartość odszkodowania będzie liczona od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami punktu VII. 1 - VII.5 niniejszego Regulaminu.
  7. Usługodawca ma prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych informacji zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zawartych w reklamacji.

  VIII. Polityka prywatności

  1. Dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, podawane przez niego przy rejestracji lub następnie przez niego aktualizowane w Panelu Abonenckim, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w związku z właściwym wykonaniem umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, przekazywaniu informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu RejestracjaDomen.pl, w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji Abonenta z usług Usługodawcy.
  2. Usługodawca, na podstawie zgody Użytkownika, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego i należytego wykonania usługi. W szczególności Usługodawca przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następującym podmiotom:
   • w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634-26-61-860, nr KRS: 0000296790, REGON: 240770255.
   • w przypadku korzystania z usługi rejestracji domen i obsługi nazw domen- do Rejestratora domen, którego dane dostępne są na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl oraz do Rejestrów Nadrzędnych zarządzających daną domeną;
   • w przypadku korzystania z pozostałych usług: do podmiotów pośredniczących w wykonaniu Usługi, których dane dostępne są na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl.
  3. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w punkcie VIII.2 niniejszego Regulaminu, organów państwowych posiadających uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów trzecich, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez podmiot trzeci, któremu dane są przekazywane.
  4. Użytkownik, w momencie rejestracji usługi w serwisie RejestracjaDomen.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, ma prawo do ich dostępu oraz poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  IX. Wypowiedzenie umowy

  1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez konieczności wskazania jej przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku usług o krótszym, niż 30-dniowy, okresie obowiązywania umowy okres wypowiedzenia wskazany jest w informacji zawartej w zamówieniu usługi. Zapisy poprzedzające dotyczą jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez Usługodawcę bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen, rejestru domen. Prawo do wypowiedzenia umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi Usługodawcy lub postanowieniami innych regulaminów, które zostały udostępnione Użytkownikowi przed zawarciem umowy.
  2. Wypowiedzenie umowy przez Abonenta zawieranej na warunkach określonych w osobnym regulaminie, zobowiązuje go do uregulowania wszelkich kosztów rezygnacji.
  3. Z zastrzeżeniem zapisów w punkcie IX.1 powyżej Abonent będący Konsumentem ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego okresu abonamentowego.
  4. W przypadkach wskazanych w punkcie IX.1 powyżej Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę Abonamentowi jedynie z ważnych przyczyn:
   • Usługodawca zakończy lub zawiesi swoją działalność w całości lub w części niezbędnej do właściwego wykonania umowy na rzecz Abonenta;
   • świadczenie usługi przez Usługodawcę stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych;
   • wobec Usługodawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Usługodawca zostanie ostawiony w stan likwidacji;
   • Użytkownik nie uiści opłat za świadczenie usług, pomimo uprzedniego wezwania Użytkownika do uregulowania należności na rzecz Usługodawcy.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania umowy, jeśli Abonent rażąco naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, innych regulaminów serwisu RejestracjaDomen.pl, obowiązujących przepisów prawa. Natychmiastowe zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić także na wniosek upoważnionych organów państwowych.
  6. W przypadkach wskazanych w punkcie IX.5 powyżej zawieszenie wykonywania umowy przez Usługodawcę nie zobowiązuje go do zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej. Okres zawieszenia wykonywania umowy z powodu następstw określonych w punkcie IX.5 powyżej jest wliczany do okresu abonamentowego. Ograniczenie zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej oraz wliczania okresu zawieszenia umowy do okresu abonamentowego nie dotyczy Abonentów będących Konsumentem. W takich przypadkach Abonent będący Konsumentem ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego okresu abonamentowego.
  7. Cofnięcie przez Usługodawcę zawieszenia wykonywania umowy, o którym mowa w punkcie IX.6 powyżej, może nastąpić po usunięciu wszelkich nieprawidłowości leżących po stronie Abonenta.

  X. Zmiany w Regulaminach serwisu

  1. Informacje o zmianie Regulaminu lub zmianach i wydaniu odrębnych regulaminów zostaną przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną na autoryzowany adres wskazany a Panelu Abonenckim.
  2. Usługodawca publikuje zapisy nowych regulaminów na stronie www.RejestracjaDomen.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji zmian dodatkowo w Panelu Abonenckim.
  3. Informacje wskazane w punkcie X.1 powyżej wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z ich treścią.
  4. Brak złożenia przez Użytkownika odmowy na zmianę Regulaminu lub zapisów innych regulaminów dotyczących usług, których to jest Abonentem, oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
  5. Przedłużenie abonamentu za usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu traktuje się jako akceptację nowego brzmienia Regulaminu.
  6. Użytkownicy, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu lub innych regulaminów usług, z których korzystają, mogą korzystać z usług świadczonych na ich podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki umowa została zawarta, lub do którego został opłacony abonament, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie lub wprowadzeniu zapisów regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Użytkownika umowa taka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

  XI. Informacje poufne i prawa własności intelektualnej

  1. Za Informacje Poufne uznaje się wszelkie informacje, które strony Umowy uzyskały w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, a które to nie są publicznie dostępne.
  2. Żadna ze Stron, tj. ani Użytkownik, ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:
   • zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy;
   • są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy;
   • zostały ujawnione do wiadomości publicznej na podstawie pisemnej zgody Stron.
  3. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielania licencji w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.

  XII. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory wynikłe z umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczące świadczenia usług przy pomocy serwisu RejestracjaDomen.pl, których nie da się rozstrzygnąć w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sądy powszechne.
  3. Abonent będący Konsumentem ma dodatkowo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez organizacje konsumenckie.
  Data publikacji: 30.01.2017 r.

  Social Media: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter